Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : sales

Số điện thoại : +86 53288355555

Free call
Sản phẩm
Thuốc thử tuyển nổi
Tuyển nổi Xanthate
Thuốc thử tuyển nổi bọt
Chất chiết
Thionocarbamate
bổ nghĩa
Đại lý xử lý nước
Xantogen Allyl Ester
Xanthogen Formate
Axit thủy tinh
Thionocarbamate biến đổi
Natri Ethyl Xanthate
Natri Butyl Xanthate
Natri Isoamyl Xanthate
Amoni Dibutyl Dithiophosphate
Natri Thioglycolate
Dầu thông
592459654@qq.com
18853558576